Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia skuteczności prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy uprawnia do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Zapewnia ono uprawnionemu monopol na używanie znaku. Monopol ten doznaje jednak pewnych ograniczeń przewidzianych przez ustawę – Prawo własności przemysłowej.

Istnieją wyjątki, które umożliwiają używanie zarejestrowanego znaku towarowego przez osoby trzecie, pod warunkiem, że używanie to odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów, a także jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Zgodnie z tymi wyjątkami, uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać innym osobom używania w obrocie:

  • ich nazwisk lub adresu;
  • oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;
  • zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania wynika z przepisów ustawy;
  • zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;

Przykład:

Dobrym (i kiedyś szeroko omawianym) przykładem zastosowania tego wyłączenia są części zamienne do samochodów. Nie będzie naruszeniem prawa do znaku towarowego rzetelne poinformowanie, że w warsztacie naprawiane są samochody marki BMW czy też, że warsztat oferuje części zamienne do samochodów BMW.

Podobnie będzie z tuszami do drukarek (zamiennikami), na których znajdują się informacje do jakich urządzeń pasuje dany kartridż (np. tusz firmy X pasuje do drukarki HP 950) oraz wieloma wieloma innymi.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 23.02.1999 w sprawie Bayerische Motorenwerke AG (BMW) i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik (C-63/97) uznał, że:

właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania stronie trzeciej używania tego znaku w celu poinformowania opinii publicznej o dokonywanych przez niego naprawach i konserwacji towarów opatrzonych tym znakiem towarowym, oraz wprowadzonych do obrotu handlowego przez właściciela przedmiotowego znaku towarowego bądź za jego zgodą, albo w celu poinformowania, że jest specjalistą lub specjalizuje się w sprzedaży czy naprawie i konserwacji takich towarów, o ile znak nie jest używany w sposób sugerujący występowanie powiązań handlowych między innym przedsiębiorstwem i właścicielem znaku towarowego, a zwłaszcza w sposób sugerujący powiązanie działalności odsprzedawcy z siecią dystrybucji właściciela znaku towarowego, czy też istnienie szczególnych stosunków między dwoma przedsiębiorstwami.

Używacz uprzedni

Używacz uprzedni to osoba prowadząca lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, która używała w dobrej wierze oznaczenia, zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby.

Używacz uprzedni ma prawo nadal bezpłatnie używać oznaczenia jednak w zakresie nie większym niż dotychczas. Prawo do używania takiego oznaczenia może zostać wpisane do rejestru znaków towarowych na wniosek używacza uprzedniego.

Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem. Nie może zostać przeniesione odrębnie, bez zbycia przedsiębiorstwa.

Nieużywanie znaku towarowego przez 5 lat

Jeżeli uprawniony nie używał zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i nie istniały ważne powody nieużywania znaku, to nie może zakazać osobie trzeciej używania w obrocie tego lub podobnego oznaczenia.

Uprawniony nie tylko nie może wówczas zakazać innym osobom używania znaku, ale każdy kto ma interes prawny, może wystąpić o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy.

Znak towarowy a prawo do firmy

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę firmą (nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą), jeżeli:

  • nazwa ta nie jest używana do oznaczania towarów będących przedmiotem tej działalności;
  • nie ma ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności dlatego że uprawniony do znaku towarowego i uprawniony do firmy mają różne profile działalności, funkcjonują w różnych branżach lub też zasięg używania nazwy jest lokalny.

Jeżeli jednak osoba posługując się nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, działa w złej wierze, uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się używaniu przez nią tej nazwy.

Wyczerpanie prawa

Wyczerpanie prawa to wprowadzanie do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą towarów oznaczonych znakiem towarowym. Towary powinny zostać wprowadzone do obrotu na terytorium Polski lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Raz wprowadzony legalnie do obrotu towar opatrzony znakiem towarowym może być następnie odsprzedawany czy importowany.

Nabywca towarów opatrzonych znakiem może je dalej odsprzedawać oraz reklamować, czyli w tym zakresie może używać znaku towarowego, a uprawniony ze znaku nie może się temu sprzeciwić, jeśli nie zachodzą uzasadnione względy. Nabywca nie jest jednak uprawniony do ingerowania w znak towarowy.

Bez konstrukcji wyczerpania prawa właściwie nie byłaby możliwa działalność dystrybutorów czy nawet okazjonalna sprzedaż rzeczy opatrzonej znakiem towarowym przez osobę fizyczną, ponieważ uprawniony mógłby się w każdej chwili sprzeciwić dalszej sprzedaży towaru ze znakiem.

Wyczerpanie prawa nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uprawniony może sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu stan towarów zmieni się lub pogorszy.

Współuprawniony

Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może używać znaku towarowego bez zgody pozostałych współuprawnionych, we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s